کی شکیــبایی توان کردن چو عقل از دست رفت! #عاب_مایع_هیاط #ظندگی_جاری_عصت #پلاثطیک_کمطر_ظندگی_بحطر #مارمولک🦎🐲#درص_بخانیم #تاریخ_بزرگترین_درس_زندگی