بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم! استماع آهنگ های بانو شکیرا، بِاَیِّ نَحوِ کانَ از همین تریبون حرام اعلام می شود!angry

 

 

(فتوای جدید ashkiba بعد از دیدن بازی ایران اسپانیا! بر وزن حرام کردن توتون و تنباکو!)