به نام خدا

امروز فهمیدم که آدم تا خودش تو یه موقعیت نباشه نمی فهمه اون موقع رو! اون لحظه رو ! اون حس رو! نمی فهمه! هرچه قدر هم احساس همدلی کنه! هر چه قدر هم احساس عاقلی کنه، نمی شه!

آدم تا خودش تو یه موقعیت نباشه، هیچی نمی تونه بگه!!!!

---------------

پی نوشت: پس آدما چه طور به روانشناسا اعتماد می کنن؟!